28.10.2014 19:20

ARGONAUT 2

 

                             ARGONAUT 2 © mynd Shipspotting, Gordy