01.04.2012 22:00

NY-Måtind N-141-MS


           NY-Måtind N-141-MS, Vestfjorden, Noregi © mynd shipspotting, 29. mars 2012