31.03.2012 17:00

Ingo N-2-V


      Ingo N-2-V, Vestfjorden, Noregi © mynd shipspotting, frode adolfsen, 29. mars 2012